HTTP และ HTTPS คือ อะไร

blog Jun 01, 2020

- Http

HyperText Transfer Protocol เป็น Protocol หลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลบน WWW มีรูปแบบการการทำงานดังนี้

  • ใช้ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Browser และ Serverปลายทาง
  • ใช้ URL ในการใช้งานประมาณนี้ http://xxxx
  • ใช้งานบน Port 80

- Https

HyperText Transfer Protocal Security เป็นระบบความปลอดภัยของ Http protocal สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก Client -> Server โดยทำงานอยู่บน SSL และ TLS ในการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการการส่ง นั้นก็คือ เมื่อมีการถูกดักจับข้อมูลได้ ก็จะเห็นเป็นแค่ตัวอักษรและตัวเลขที่อ่านไม่รู้เรื่อง Https มีรูปแบบการทำงานดังนี้

  • มีการใช้ URL ประมาณนี้ https://xxx
  • ทำงานอยู่บน Port 443
  • มีการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างการส่ง

2563-06-01-11.51.18

SSL (Secure Socket Layer)

เป็น เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์หรือ Application ที่ใช้งาน

  • โดยวิธีการเรียกใช้งาน จะเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS หรือโปรโตคอลความปลอดภัยอื่นๆ ตามแต่วิธีการใช้งาน

ref :

HTTPS คืออะไร ทำงานอย่างไร
โดย จิตกร พิทักษ์เมธากุล
http และ https คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร? มาดูกันครับ
ความปลอดภัยบนออนไลน์เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลด้านการชำระเงิน ซึ่ง http และ https
Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.