ความแตกต่างระหว่าง Forward proxy กับ Reverse proxy

blog May 11, 2020

ก่อนอื่น Proxy หรือ Proxy Server คือ

  • Server กลางที่ทำหน้าที่สำหรับ รับ Request โดยที่จะไม่ยิงตรงไปยัง Server หรือ Web Server ตรงๆ
  • โดยประโยชน์ของการใช้ Proxy Server จะช่วยในการรับ Request ที่เข้ามาแทนที่จะวิ่งเข้าไปยัง Server ของเราตรงๆ แล้ว ยังช่วยในการ กรอง Request หรือ ป้องกัน เว็บที่เราต้องการปกปิดไม่ให้ออกสู่สาธารณะ

Proxy Server แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • Forward Proxy

เป็นการทำ Proxy สำหรับ รับ Request แล้วส่งไปยัง Server อีกตัวที่มีอยู่ใน Internet โดยตรง
เช่น ทำ Forward Proxy ที่เมื่อมีการขอเข้ามาที่ domain ที่ชื่อว่า a.domain.com แล้ว ต้องการจะให้ไปยัง www.google.com ส่วนใหญ่จะเป็นการ log เพื่อดู Request ที่เข้ามา

  • Reverse Proxy

เป็นการทำหน้าด่าน สำหรับเข้าถึง Server หรือ Network ภายในที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง จะทำหน้าที่รับ Request จากภายนอก ส่งเข้าไปยังภายในเพื่อขอข้อมูล
และเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกอีกด้วย


ตัวอย่างการตั้งค่า Reverse Proxy ด้วย Nginx

NGINX Reverse Proxy
Thnovice.me : NGINX Reverse Proxy
NGINX Reverse Proxy with Docker
Thnovice.me : NGINX Reverse Proxy with Docker
Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.